DISCLAIMER

Ondanks de voortdurende zorg die Global Secure besteed aan de samenstelling van deze website en de informatie die daarop te vinden is, garandeert zij geen volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie en de inhoud van de website. Global Secure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik of (on)bereikbaarheid van deze website.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van Global Secure. Global Secure kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan, en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit dergelijke meningen of uitingen.

Global Secure kan niet garanderen dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door derden wordt geraadpleegd. Alle informatie en elk product en elke dienst wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Global Secure garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst van derden genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de fabrikanten van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke informatie in te winnen en/of onderzoek te verrichten alvorens gebruik te maken van via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Global Secure behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Global Secure is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de wijze waarop deze websites uw (persoons)gegevens verwerken. Lees voor informatie hierover het privacy beleid, de disclaimer, de copyright vermelding en de algemene voorwaarden van de website die wordt bezocht.