Privacyverklaring

Global Secure BV, gevestigd te Landgraaf en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  XXX, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Global Secure met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Algemeen

Op de website van Global Secure is de onderstaande privacyverklaring van toepassing. Deze privacy-verklaring beschrijft hoe Global Secure, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna “persoonsgegevens”), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de AVG.


Persoonsgegevens

Gedurende uw bezoek op de website van Global Secure verzamelen wij het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website verder te verbeteren. Om met u in contact te kunnen treden kan door ons om persoonsgegevens worden gevraagd. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, telefoonnummer, e- mailadres, geslacht, geboortedatum en curriculum vitae. De gegevens die Global Secure verzamelt, worden gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of verder te verwerken in het kader van een (verleende) opdracht, of om u aanbiedingen te kunnen doen of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Global Secure.


Bewaartermijn (persoons) gegevens

Global Secure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. In geval van financiële transacties is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar. In alle andere gevallen (denk hierbij bijvoorbeeld aan sollicitaties, contracten en/of offerteaanvragen) worden de gegevens binnen 3 maanden na beëindigen van de overeenkomst c.q. het laatste contactmoment, verwijderd.

Persoonsgegevens die zijn verzameld met als doel de uitvoering van een overeenkomst tussen de Global Secure en de (potentiële) klant worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Het kan Global Secure worden toegestaan om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de gebruiker/bezoeker (klant) toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan Global Secure verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

U kunt ons eerder verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Vier weken voordat uw gegevens bij ons uit de database worden verwijderd, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om uw gegevens langer in onze database aan te houden.


Persoonsgegevens die Global Secure deelt met derden

Global Secure verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan brengen we u te allen tijde op de hoogte. Uw gegevens worden in geen geval verkocht aan/gedeeld met overige partijen.


Uw rechten

U heeft het recht om de over u opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om de betreffende verwerking te beperken, hebt u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en kunt u uw toestemming intrekken. Tot slot hebt u het recht op gegevensoverdracht (ook wel ‘dataportabiliteit’ genoemd). U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het algemene emailadres van Global Secure. Global Secure zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen 14 kalenderdagen, op uw verzoek reageren. In geval van een inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening te brengen.


Websitestatistieken

Global Secure maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om te interpreteren hoe de website van Global Secure gebruikt wordt, om rapportages hierover aan Global Secure te kunnen verstrekken en om haar adverteerders aan te tonen wat de effectiviteit van hun campagnes is. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Global Secure heeft hier geen invloed op.

Global Secure heeft aan Google geen toestemming gegeven om via Global Secure verkregen Analytics-informatie in te zetten voor andere Google-diensten.


Beveiliging

Global Secure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

De website van Global Secure maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u het gevoel heeft dat uw persoonsgegevens niet afdoende beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Global Secure verzamelde persoonsgegevens in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen door uw vragen en/of opmerkingen te versturen aan het algemene emailadres van Global Secure.

 
Toepasselijk recht

Deze privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit privacy verklaring, worden beheerst door Nederlands recht.


Wijzigingen privacyverklaring

Global Secure kan dit privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Global Secure gepubliceerd. Het is verstandig dit privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


Verzoeken, vragen en klachten

Een betrokkene kan Global Secure verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar het algemene emailadres van Global Secure en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Global Secure persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Global Secure door een e-mailbericht te sturen naar het algemene emailadres van Global Secure. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).